Om vuxenutbildning

Om vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning (komvux) anordnas av kommuner eller av privata aktörer på uppdrag av kommunen. På komvux hittar du utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Det finns även utbildning i SFI för dig som är ny i Sverige eller som saknar kunskaper i det svenska språket. För dig som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada finns komvux som särskild utbildning.

Inom komvux finns det även möjlighet att genomföra en validering av dina tidigare kunskaper och erfarenheter.

Gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns det ett stort utbud av yrkesinriktade utbildningar. Du hittar aktuellt utbud under ”hitta utbildningar”.

En yrkesutbildning inom komvux ger dig nya chanser på arbetsmarknaden. Det är ett bra alternativ om du är arbetslös, om du är nyanländ till Sverige eller om du vill byta yrkesbana.

Vilka utbildningar som skall starta planeras i nära samarbete mellan kommunerna i Familjen Helsingborg, Arbetsförmedlingen och ansvariga inom aktuell bransch. Detta gör att det oftast finns goda möjligheter till arbete efter slutförd utbildning. En stor del av utbildningen är förlagd till olika arbetsplatser. Detta innebär att anknytningen till arbetslivet är tydlig och att utbildningen svarar mot de krav som arbetsmarknaden ställer. En del av våra yrkesutbildningar genomförs även som lärlingsutbildningar där ca 70 % av utbildningstiden genomförs ute på ett företag.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen din hemkommun för att diskutera olika alternativ när det gäller val av yrkesutbildning.

Samarbetet inom Familjen Helsingborg

Inom de yrkesinriktade utbildningarna har vi ett samarbete mellan kommunerna i Familjen Helsingborg som innebär att vi planerar utbildningar tillsammans och att vi till en stor del av utbildningarna tillämpar ”Fritt sök” som gör att alla som bor i någon av våra 11 kommunerna kan söka utbildningen.

Fritt sök innebär att till de yrkesutbildningar som finansieras genom statliga medel får alla vuxna i våra samverkanskommuner söka fritt och alla bedöms lika vid antagning till utbildning. De utbildningar som finansieras med kommunala medel kräver däremot alltid ett godkännande från din hemkommun om du önskar studera i en annan kommun än din egen.

Information om utbildningen omfattas av ”Fritt sök” eller om den kräver ett godkännande från din hemkommun finns angivet på de olika utbildningarnas information. Du kan även kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun om du är osäker på vad som gäller.

Validering

Validering handlar om att synliggöra en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig.

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en persons faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats.

Syftet med validering kan vara att till exempel anpassa en pågående utbildning till de kunskaper man har sedan tidigare så att man som studerande inte behöver läsa om ämnen man redan kan. Du som har varit yrkesverksam ett par år kan därmed genom validering förkorta en utbildning avsevärt och få dokumentation på dina kunskaper.

Du kan läsa mer om validering på skolverkets hemsida

Kontakta Studie-och yrkesvägledningen i din hemkommun för att diskutera möjligheten för dig att validera dina kunskaper.

Gymnasial vuxenutbildning – allmänna ämnen

Inom komvux finns även ett stort utbud av allmänna, teoretiska kurser på gymnasial nivå. Du kanske bor i en mindre kommun där det inte erbjuds så många olika kurser, men genom samarbetet inom Familjen Helsingborg har du ett mycket stort utbud i nordvästra Skåne. När du söker till en annan kommun än din egen krävs det alltid ett godkännande från din hemkommun. Du har en lagstadgad rätt att studera för att få grundläggande och särskild behörighet för högre studier, så här kommer din hemkommun alltid att godkänna att du studerar i en annan kommun om utbildningen inte finns på hemmaplan.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen din hemkommun för planering av dina studier och din rätt att studera

Grundläggande vuxenutbildning

Du har rätt att delta i komvux  grundläggande vuxenutbildning fr.o.m. den 1 juli det år du fyller 20 år. Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som är bosatt i Sverige och som saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Du kan läsa en eller flera kurser inom den grundläggande vuxenutbildningen. Detta kan vara bra om du är osäker på dina förkunskaper, om du studerat i annat land och behöver förbereda dig inför kommande arbetsliv eller studier.

Du kan läsa mer om den grundläggande vuxenutbildningen på skolverkets hemsida

Kontakta studie- och yrkesvägledningen din hemkommun om du vill börja studera. 

SFI – Svenska för invandrare

Utbildningen i SFI är en kvalificerad språkutbildning som ska ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utöver kunskaper i svenska språket får du även grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Du kan även, längre fram i utbildningen, kombinera SFI-studierna med yrkesstudier (Yrkes-SFI).

För SFI gäller att:

  • du ska ha fyllt 16 år
  • ha arbets- och uppehållstillstånd

Hur länge du behöver studera inom SFI beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

På Skolverket kan du läsa mer om SFI >>

Kontakta studie- och yrkesvägledningen din hemkommun om du vill börja studera.

Komvux som särskild utbildning

Du som har fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera inom komvux som särskild utbildning. Du kan studera på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns många kurser du kan välja mellan.

På Skolverket kan du läsa mer om komvux som särskild utbildning >>

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun om du vill börja studera.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window